علوم و فنون ادبی (۳)

saeedjafari

شبکه تلگرامی: Js_ir@

اینستاگرام: jafari.saeed.ir

زمان تدریس کتاب علوم و فنون ادبی ۲، ۲ ساعت در هفته و نوع آزمون کتبی است.

تدریس خصوصی برای درس فارسی؛ عربی و علوم و فنون ادبی: ۰۹۳۷۶۷۹۷۸۵۲