علوم و فنون ادبی (۳)

کتاب تابستان(سعید جعفری)

زمان تدریس این کتاب، ۲ ساعت در هفته و نوع آزمون کتبی است.