دسته‌بندی نشده

آموزه شانزدهم: قصۀ عینکم

به قدری این حادثه زنده است که از میان تاریکی‌های حافظه ام روشن و پرفروغ مثل روز می‌درخشد. گویی دو […]