بایگانی دسته: education

الدرس الأول: مُراجَعَهُ دُروسِ الصَّفِّ السّابِعِ  

لِمَنْ هذَا الْبَیتُ؟ (این بیت از کیست؟)

– لِلشّاعِرَهِ الْإیرانیَّهِ بروین إعتصامی. (برای سراینده ایرانی پروین اعتصامی)

المعجم درس اول

مُراجَعَهُ دُروسِ الصَّفِّ السّابِعِ  (بازخوانی درسهای کلاس هفتم)

اَلسَّلامُ عَلَیْکُمْ أَیُّهَا الطُّلّابُ؛  (ای دانش‌آموزان درود بر شما.)

أَهْلاً وَ سَهْلاً بِکُم فِی الصَّفِّ الثّامِنِ؛  (به کلاس هشتم خوش آمدید.)

کَیْفَ حالُکُمْ؟  (حالتان چطور است؟)

اَلسَّنَهُ الدِّراسیَّهُ الْجَدیدَهُ مُبارَکَهٌ. (سال آموزشی نو خجسته)

اَلْحَمْدُ لِلّهِ لِأَنَّکُم قادِرونَ عَلی فَهْمِ النُّصوصِ وَ الْعِباراتِ الْبَسیطَهِ. (ستایش از آن خداست؛ زیرا شما توانا بر فهم متنها و عبارتهای ساده اید.)

سعید جعفری
سعید جعفری دبیر فارسی، عربی و انگلیسی

التمارین

اَلتَّمْرینُ الْأَوَّلُ:

ترجمه کنید.

۱٫ هذَا الشُّرطیُّ، إیرانیٌّ. (این پاسوَر ایرانی است.)

۲٫ هذِہِ الْحَلْوانیَّهُ، ماهِرَهٌ. (این شیرینی فروش ورزیده است.)

۳٫ ذلِکَ الطَّبّاخُ، نَظیفٌ. (آن آشپز پاکیزه است.)

۴٫ تِلْکَ الْحافِلَهُ، کَبیرَهٌ. (آن اتوبوس بزرگ است.)

۵٫ هذانِ الْمُوَظَّفانِ، صادِقانِ. (این دو کارمند راستگویند.)

۶٫ هاتانِ الْمُمَرِّضَتانِ، صابِرَتانِ. (این دو پرستار بردبارند.)

۷٫ هؤلُاءِ الزُّمَلاءُ، واقِفونَ. (این همشاگری ها ایستاده اند.)

۸٫ أُولئِکَ الْأُمَّهاتُ، جالِساتٌ. (آن مادران نشسته اند.)

اَلتَّمْرینُ الثّانی:

با توجّه به تصویر پاسخ کوتاه دهید.

ما هذِہِ؟ – نافذه                                          أ هذا قَمیصٌ أَمْ سِروالٌ؟ – قَمیصٌ.               أیَنَ جلَسَتْ هذِہ الْمَرأهَ؟ُ – فی البستان.

(این چیست؟ – پنجره.)                         (این پیراهن است یا شلوار؟ – پیراهن.)     (این زن کجا نشسته است؟ – در باغ.)

لِمَنْ هذَا الْبَیتُ؟ – لبروین اعتصامی                      کَمْ عَدَدُ الْأَحجارِ؟  – ثلاثه                                مَنْ هذَا الشّاعِرُ؟ – سعدی

(این خانه از آن کیست؟- برای پروین اعتصامی.)  (تعداد سنگها چندتاست؟ – سه تا.)      (این سخنور کیست؟ – سعدی.)

اَلتَّمْرینُ الثّالِثُ:

زیر هر تصویر، تعداد آن را به عربی بنویسید.

واحِد (یک)- اِثنانِ (دو)- ثَلاثَه (سه)- أرَبعَه (چهار)- خَمسَه (پنج)- سِتَّه (شش)- سَبعَه (هفت)- ثَمانیَه (هشت)- تِسعَه (نه)- عشَرهَ (ده)- أَحَدَعشَر (یازده)– اِثناعَشَرَ(دوازده)

سرباز

              ثمانیهُ جُنودٍ (هشت سرباز.)                                                خَمسهُ شُهَداء (پنج شهید.)

أحدَعَشرَ لاعِبا (یازده بازیکن.)                                                   تسعهُ أَلوان (نه رنگ.)

                 اِثناعَشَرَ شَهرْا (دوازده ماه.)                                               سَبعَه کُتُبٍ (هفت کتاب.)

اَلتَّمْرینُ الرّابِعُ:

ترجمه کنید.

۱ أَنتُما ذَکَرتُما صَدیقَکُما. (شما از دوستتان یاد کردید.)

۲ هُمْ لَعِبوا کُرَهَ الْقَدَمِ. (ایشان فوتبال بازی کردند.)

۳ أَنتُنَّ کَتَبْتُنَّ رَسائِلَ. (شما نامه هایی نوشتید.)

۴.هُما نَجَحا فِی امْتِحانِهِما. (آن دو در آزمونشان کامیاب شدند.)

۵. هُنَّ وَصَلْنَ إلَی المَوقفِ. (ایشان به ایستگاه رسیدند.)

۶. هُما وَجَدَتا مِفتاحَهُما. (آن دو کلیدشان را پیدا کردند.)

٧. أَنَا طَبَخْتُ رُزّاً لَذیذاً. (من برنج خوشمزه ای پختم.)

اَلتَّمْرینُ الْخامِسُ:

عبارت های مرتبطِ دو ستون را با خطّی به هم وصل کنید.

آموزه پنجم: هماهنگی پاره های کلام

آموختیم که شاعران برای تأثیرگذاری سخن خود از «وزن» ،«عاطفه» و «خیال» بهره می‌گیرند. «وزن» آشکارترین ابزار موسیقایی شعر است. برای تشخیص موسیقی شعر اولین راه این است که تمرین های شنیداری خود را بیشتر کنیم تا سواد شنیداری و هوش موسیقایی خود را پرورش دهیم. راه دیگر آن است که شعر را به پاره های هماهنگ و مساوی یعنی به ارکان تقسیم کنیم؛ در پی آن، تساوی و توازن آوایی شعر به دست می آید.

………… آشکارترین ابزار موسیقایی شعر است.  – «وزن»

اگر یک بار دیگر، به شعرهایی که تاکنون خوانده ایم، توجّه کنیم، می‌بینیم که مصراع‌ها از قطعه‌های کوچک و ایستگاه‌های آوایی، سامان یافته است؛ برای نمونه اگر خودمان هم بخواهیم مصراع «تو از هر در که بازآیی بدین خوبی و زیبایی» را بخوانیم، این گونه می‌خوانیم:

 تُ اَز هَر دَرکِ با زا یی بِ دین  خو بییُ  زی با  یی

به هریک از پاره های مصراع فوق رکن می گویند. هر رکن از بخش های کوچک تری به نام هجا تشکیل شده است.

تُاَزهَردَر کِبازایی بِدینخوبی یُزیبایی

هجا یا بخش، مقدار آوایی است که دهان با یک بار باز شدن آن را ادا می کند. هجا، از واج پدید می آید. شکل نوشتاری واج را حرف می نامند.

هجا چیست؟  مقدار آوایی است که دهان با یک بار باز شدن آن را ادا می کند.

واج چیست؟  کوچکترین آوای بی معنای زبان که معناآفرین است.

حرف چیست؟  شکل نوشتاری واج را حرف می نامند.

تعداد حرفها و واجهای واژه های زیر را بشمارید. واج: د/ -َ / ب / -ِ / س/ ت/ ا/ ن/ = ۸ واج ؛ حرف: د – ب – س- ت – ا – ن = ۶ حرف

واج کوچک ترین واحد آوایی زبان است؛ مانند واژۀ «کتاب» که پنج واج دارد : ک/  ﹻ / ت/ ا / ب.

در زبان فارسی ۲۹ واج وجود دارد که آنها را به دو دستۀ مصوّت و صامت تقسیم می‌کنند.

مصوّت: زبان فارسی، ۶ مصوّت دارد: « /-َ / -ِ / -ُ /» مصوّتهای کوتاه و « و/ ا/ ی» مصوّتهای بلند زبان فارسی هستند.

صامت: ۲۳ واج دیگر زبان فارسی صامت هستند. ء (=ع)، ب، پ، ت (= ط) ، ج، چ، خ، د، ر، ز(= ذ، ظ، ض) ، ژ، س(= ث، ص) ، ش، غ (= ق) ، ف، ک، گ، ل، م، ن، و، ه (= ح) ، ی.

عنوان هجانحوۀ قرار گرفتننشانهنمونه
کوتاهصامت+ مصوّت کوتاهUچو (چُ)، که (کِ)، وَ
بلندالف) صامت + مصوّت کوتاه + صامت ب) صامت+ مصوّت بلندگُل، سَر، دِل پا، سی، مو
کشیدهالف) صامت + مصوّت کوتاه + دو صامت ب) صامت + مصوّت بلند + یک یا دو صامت– Uبُرد، سَبز، چهر دوست، آب، سیب

قبل از جداسازی هجاهای یک مصرع، به این نکات توجّه کنید:

۱- هر هجا (بخش)، یک مصوّت دارد؛ بنابراین، تعداد هجاهای یک کلمه با تعداد مصوّ تهای آن کلمه برابر است؛ برای مثال: «باد» یک مصوّت (ا) دارد و یک هجاست و « برادر»، سه مصوّت (-َ ، ا، -َ) دارد و سه هجاست.

۲- هر هجا را همان طور که می‌خوانیم، می‌نویسیم تا در شمارش واج‌ها دچار اشکال نشویم؛ برای مثال: تو← تُ: هجای کوتاه (U)   خواب← خاب: هجای کشیده (-U).

۳- در زبان فارسی، هیچ واژه ای با مصوّت آغاز نمی شود؛ بنابراین، واژه‌هایی که به ظاهر با نشانۀ « ا » آغاز می‌شوند، در ابتدای خود یک صامت همزه دارند که در تعیین نوع هجا باید بدان توجّه داشت؛ برای مثال، «از» یک هجای بلند )سه واجی( و « آب » یک هجای کشیده است.

۴- هجای کشیده معادل یک هجای بلند و یک هجای کوتاه است.

۵- مصوّت بلند پیش از «نْ» (نون ساکن) کوتاه به حساب می آید. اکنون که توانایی شناخت هجا و تعیین نوع آن را به دست آورده ایم، باید بدانیم که دو مصراع یا بیت، زمانی هم وزن اند که:

الف) تعداد هجاهای آنها با هم برابر باشد.

ب) هجاهای کوتاه و بلند آنها در مقابل یکدیگر قرار گیرد.

گفتیم که در هر شعر، تمام مصراع ها هم وزن اند. راز این هم وزنی آن است که تعداد و ترتیب هجاها در هر دو مصراع یکی است.

اکنون به جداسازی هجاهای بیت زیر، دقّت کنید.

بخور تا توانی به بازوی خویش / که سعیت بوُد در ترازوی خویش (سعدی)

پایه های آواییبُ خُر تا تَ وا نی بِ با زو یِ خیش
پایه های آواییکِ سَع یَت بُ وَد دَرتَ را زو یِ خیش
وزنت تن تنت تن تنت تن تنت تن
نشانه های هجاییUـ ـUـ ـUـ ـUـ

توجّه: هجای پایانی اوزان شعر فارسی همیشه بلند محسوب می‌شود و اگر به جای آن کشیده یا کوتاه بیاید، همچنان آن را هجای بلند می‌آوریم.

یادآوری: لازم است به این نکته توجّه داشته باشیم که در شعر نو، معمولاً شاعران تساوی مصراع‌های شعری را ضروری نمی دانند؛ به همین سبب می‌بینیم که طول مصراع‌های شعر نو یکسان نیست.

«تو را من چشم در راهم / شباهنگام /  که می گیرند در شاخ تلاجن سایه ها رنگ سیاهی / وزان دل خستگانت راست، اندوهی فراهم؛ / تو را من چشم در راهم.»

هجا
انواع هجا

خودارزیابی

۱- صامت ها و مصوّت های مصراع اوّل بیت نخست را مشخّص نمایید.

نشاید که خوبان به صحرا روند / همه کس شناسند و هر جا روند

خط عروضی: نَشایَد کِ خوبان بِ صَحرا رَوَند / هَمِ کَس شِناسَندُ هَر جا رَوَند

پایه های آوایینَ شا یَد کِ خو بان بِ صَح را رَ وَند
پایه های آواییهـَ مِ کس شِ نا سَندُ هَر جا رَ وَند
وزنت تن تنت تن تنت تن تنت تن
نشانه های هجاییUـ ـUـ ـUـ ـUـ

حلال است رفتن به صحرا، ولیک / نه انصاف باشد که بی ما روند (سعدی)

پایه های آواییحَ لا لَس ت رَف تَن بِ صَح را وَ لیک
پایه های آوایینَ اِن صا ف با شَدکِ بی ما رَ وَند
وزنت تن تنت تن تنت تن تنت تن
نشانه های هجاییUـ ـUـ ـUـ ـUـ

۲- هر بیت را به هجاهای تشکیل دهند. آن تجزیه کنید؛ سپس هر هجا را با علامت خاصّ آن بنویسید.

عجب نیست از گل که خندد به سروی / که در این چمن پای در گل نشیند (طبیب اصفهانی)

خط عروضی: عَجَب نیستَز گُل کِ خَندَد بِ سَروی / کِ دَر این چَمَن پای دَر گِل نِشینَد

پایه های آواییعَ جَب نی س تَز گُل کِ خَن دَد بِ سَر  وی
پایه های آواییکِ دَر این چَ مَن پای دَر گِل نِ شی  نَد
وزنت تن تنت تن تنت تن تنت تن تن
نشانه های هجاییUـ ـUـ ـUـ ـUـ ـ

اگر هوشمندی به معنی گرای / که معنی بماند نه صورت به جای  (سعدی)

خط عروضی: اَگَر هوشمَندی بِ مَعنی گَرای / کِ مَعنی بِمانَد نَ صورَت بِ جای 

پایه های آواییاَ گَر هو ش مَن دی بِ مَع نی گَ رای
پایه های آواییکِ مَع نی بِ ما نَدنَ صو رَت بِ جای
وزنت تن تنت تن تنت تن تنت تن
نشانه های هجاییUـ ـUـ ـUـ ـUـ

۳- در بیت زیر، چند هجای کوتاه وجود دارد؟

تا رنج تحمّل نکنی، گنج نبینی / تا شب نرود، صبح پدیدار نباشد (سعدی)

خط عروضی: تا رَنج تَحَممُل نَکُنی، گَنج نَبینی / تا شَب نَرَود، صُبح پَدیدار نَباشَد

پایه های آواییتا رَنـ ـج تَحَم مُل نَ کُنی گَنـ ــج نَبی نی
پایه های آواییتا شَب نَ  روَد صُبـ ـحپَ دی دا ر نَ با  شَد
وزنتن تن ت تتن تن ت تتن تن ت تتن تن
نشانه های هجاییـ ـUUـ ـUUـ ـUUـ ـ

۴- برای کاربرد های گوناگون (صامت، مصوّت) هریک از واج های زیر، نمونه هایی بنویسید.

گوشزد ۱: «و» و «ی» هر گاه واج دوم هجا باشند صدادار و در غیر این صورت بی صدا به شمار می روند؛ مانند: سو، ناو.

گوشزد ۲: هر گاه«هـ» خوانده نشود، صدادار به شمار می رود؛ مانند: که، علاقه مند.

۵-علامت هجاهای کدام بیت، چهار بار  (U – – – ) تکرار شده است؟

الف) الا یا اَیّها السّاقی أدِر کأساً و ناوِلها / که عشق آسان نمود اوّل، ولی افتاد مشکلها (حافظ)

خط عروضی: اَلا یا اَییُهَس ساقی أدِر کَأسَن وَ ناوِلها / کِ عِشق آسان نِمودَووَل، وَلی اُفتاد مُشکِلها

پایه های آواییاَ لا یا  ای ی هس سا  قی ا در کأ  سنو نا  ول  ها
پایه های آواییکِ عش قا  سان ن مو  دو  ولو لی اف  تا د مش  کل ها
وزنت تن تن  تنت تن تن  تنت تن تن  تنت تن تن  تن
نشانه های هجاییUـ ـ ـUـ ـ ـUـ ـ ـUـ ـ ـ

ب) خلوتم چراغان کن، ای چراغ روحانی / ای ز چشمه نوشت، چشم دل چراغانی (شهریار)

خط عروضی: خَلوَتَم چِراغان کُن، ای چِراغِ رُوْحانی / اِیْ زِ چِشمِ یِ نوشَت، چَشمِ دِل چِراغانی

پایه های آواییخل و تم  چ را غان کن ای چ را  غ رو حا  نی
پایه های آواییکِ مَع نی بِ ما نَدنَ صو رَت بِ جای
وزنتن ت تن تتن تن تنت تن تنت تن
نشانه های هجاییـ Uـ Uـ ـ ــ Uـ Uـ ـ ـ

پ) من از اینجا به ملامت نروم / که من اینجا به امیدی گروم (سعدی)

خط عروضی: مَنَزینجا بِ مَلامَت نَرَوم / کِ مَنینجا بِ اُمیدی گِرَوَم

پایه های آواییمَ نَ زین جابِ مَ لا مَت نَ رَ وَم
پایه های آواییکِ مَ نین  جابِ اُ می دیگِ رَ وَم
وزنت ت تن تنت ت تن تنت ت تن
نشانه های هجاییUUـ ـUUـ ـUUـ

ت) بلم آرام چون قویی سبکبار / به نرمی بر سر کارون همی رفت (تولّلی)

خط عروضی: بَلَم آرام چُن قویی سَبُکبار / بِ نَرمی بَر سَرِ کارون هَمی رَفت

پایه های آواییبَ لَم آ را م چُن قو یی سَ بُک بار
پایه های آواییبِ نَر می  بَرسَ رِ کا رونهـَ می رَفت
وزنت تن تن تنت تن تن تنت تن تن
نشانه های هجاییUـ ـ ـUـ ـ ـUـ ـ ـ
پی دی اف: هماهنگی پاره های کلام
درس پنجم:‌ هماهنگی پاره های کلام (آپارات)
خودارزیابی درس پنجم (آپارات)
درس پنجم:‌ هماهنگی پاره های کلام (یوتیوپ)
خودارزیابی درس پنجم (یوتیوپ)