education

قرابت معنایی

قرابت معنایی (نزدیکی معنایی) درست خوانی ترادف $ روابط معنایی                      تضاد تضمن تناسب & خود را ز بد و نیک […]