دسته‌بندی نشده

فرهنگ نام‌های خداوند

ایزد خرد بهتر از هر چه ایزد بداد / ستایش خرد را به از راه داد (فردوسی) آفریدگار از بنده جز آلودگی […]