موسیقی شعر

education

رمل

فاعلاتن فَع لُن فاعلاتن فَع لُن وعده کردی پایم وعده را می پایم / ای قمر سیمایم تو که را […]

education

خفیف

فعلاتن مفاعلن فعلاتن مفاعلن منم آن کس که تا به فرق همی سوزم از قدم / ز غم عشق آن

Follow by Email
YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
Telegram
پیمایش به بالا