education

آموزه یکم: پیش از اینها

چشم دل بازکن که جان بینی / آن چه نادیدنی است آن بینی (هاتف اصفهانی) قلمرو زبانی: دیدن: (بن ماضی: […]