education

فرهنگ برابریاب

در این بخش برابرهایی برای وامواژه های فارسی پیش کش فارسی جویان می شود: ماژیک:روان‌نگار / آکنه:رخ جوش / پاستا: […]