علوم و فنون ادبی یازدهم

education

آموزه ششم: مجاز

در بیت: برآشفت ایران و برخاست گرد / همی هر کسی کرد ساز نبرد (فردوسی) بازگردانی: سپاه ایران خشمگین شد

education

آموزه سوم: تشبیه

شاعران و نویسندگان به زبان، نگاه زیباشناسانه دارند. آنها معانی ذهنی خود را با استفاده از آرایش‌های لفظی و معنوی

Follow by Email
YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
Telegram
پیمایش به بالا