دسته‌بندی نشده

آموزه دوم: از آموختن ننگ مدار

■ تا توانی از نیکی کردن میاسا.                            […]