education

آموزه چهارم: سبک عراقی، قرنهای ۷،۸،۹

 الف) شعر: ویژگی‌‌های شعر این دوره در سه قلمرو عبارت اند از: ۱- زبانی: برخی از ویژگی‌های زبانی شعر این […]