education

آموزه ششم: راه نیک‌بختی

یکی از مهارتهای اصلی زبان خواندن است. خواندن چند گام دارد: ◙ شناخت نشانه‌ها و کلمات ◙ بازخوانی یا تلفّظ […]