education

آموزه ششم: مجاز

در بیت: برآشفت ایران و برخاست گرد / همی هر کسی کرد ساز نبرد (فردوسی) بازگردانی: سپاه ایران خشمگین شد […]