education

آموزه دوم: سازه ها و عوامل تأثیرگذار در شعر فارسی

برو به آموزه یکم شعر و موسیقی هر دو برای برانگیختن حس و حال عاطفی به کار می‌روند. حالت‌هایی چون […]