دسته‌بندی نشده

آموزه هفدهم: خاموشی دریا

از شعله / به خاطر روشنایی اش / سپاسگزاری کن، / امّا چراغدان را هم / که همیشه صبورانه در […]