education

آموزه پنجم: بیداد ظالمان

۱- هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد / هم رونق زمان شما نیز بگذرد قلمرو زبانی: رونق: فروغ، زیبایی، […]