اوزان عروضی شعر فارسی

education

خفیف

فعلاتن مفاعلن فعلاتن مفاعلن منم آن کس که تا به فرق همی سوزم از قدم / ز غم عشق آن […]

education

بسیط

مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن چون خار و خس روز و شب افتاده ام در رهت / باشد که بر حال

Follow by Email
YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
Telegram
پیمایش به بالا