بایگانی برچسب: s

عربی (۳) انسانی: آزمون خرداد و شهریور

آزمون نهایی عربی۳ انسانی خرداد ۱۴۰۰
آزمون نهایی عربی۳ انسانی شهریور ۱۴۰۰

آزمون نهایی عربی۳ انسانی دی۱۴۰۰

عربی (۳) مشترک: خرداد و شهریور

آزمون نهایی عربی۳ مشترک خرداد ۱۴۰۰

آزمون نهایی عربی۳ مشترک شهریور ۱۴۰۰

آزمون نهایی عربی۳ دی شهریور ۱۴۰۰

ویدئوی امتحان نهایی عربی پایه دوازدهم سال خرداد۹۹ بخش۱

ویدئوی امتحان نهایی عربی پایه دوازدهم سال خرداد۹۹ بخش۲

امتحان نهایی عربی۳ مشترک خرداد۹۹ بخش۱(یوتیوپ)
امتحان نهایی عربی۳ مشترک خرداد۹۹ بخش۲(یوتیوپ)

آزمون خرداد و شهریور: علوم و فنون ادبی۳

سعید جعفری
سعید جعفری
سعید جعفری
سعید جعفرری دبیر فارسی، عربی و انگلیسی
سعید جعفری
سعید جعفری
آزمون نهایی علوم و فنون ادبی۳ خرداد ۱۴۰۰
آزمون نهایی علوم و فنون ادبی۳ شهریور ۱۴۰۰
سعید جعفری
سعید جعفرری دبیر فارسی، عربی و انگلیسی
saeed jafari
سعید جعفری

آزمون نهایی علوم و فنون ادبی۳ شهریور ۱۴۰۰

شیوه نامه ارزشیابی علوم و فنون ادبی ۳ سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰

شمارک بندی علوم و فنون ۳
شرایط قبولی در پایه دوازدهم