دسته‌بندی نشده

آموزه هجدهم: خوان عدل

شرق از آن خداست غرب از آن خداست و سرزمین های شمال و جنوب نیز  آسوده در دستان خداست قلمرو […]