دسته‌بندی نشده

گروه‌های سره‌گرا

یکی از کاستی‌ها و کمبودهای جهان سوم، نبود سازمانها و نهادهای اجتماعی است. در کشورهای جهان سومی دگرگونی و پیشرفت […]