دسته‌بندی نشده

پندهای شاهنامه

میازار موری که دانه کش است  /  که جان دارد و جان شیرین خوش است فرستاده گفت ای خداوند رخش […]