دسته‌بندی نشده

داستان پرسفونی

پرسفونی دخت دمیتر، بود و دمیتر ایزدبانوی باروری زمین و گیاهان؛ زئوس نیز پادشاه همه عرش‌نشینان. دمیتر همانگونه که زمین را پاس […]