دسته‌بندی نشده

ویرایش زبانی

تفاوت «هست» و «است» ■ هست: وجود دارد (فعل تام) مانند: می هست و درم هست و بت لاله رخان […]