دسته‌بندی نشده

فعل

فعل از نظر زمان گروه فعلى، مهم ترین عضو گزاره است و دست کم از یک بن فعل و شناسه، […]