دسته‌بندی نشده

نیایش: نگارش (۱)

ای خداوند، تو که به بنی آدم کرامت بخشیده ای؛ تو که امانت خاص خویش را بر دوش بنی آدم […]