دسته‌بندی نشده

آموزه ششم: نوشته ذهنی۲: سنجش یا مقایسه

روش جانشین سازی را برای نوشتن متن‌های ذهنی، در درس گذشته آموختیم و با بهره گیری از آن شیوه، نوشتیم. […]