دسته‌بندی نشده

نقش‌نما

واژه هایی اند که به یاری آن ها می توان نقش واژگان را در جمله شناسایی کرد.  زبان فارسی دارای […]