دسته‌بندی نشده

ستایش: نگارش۳

◙ به نام او که زینت زبان ها و یادگار جان ها نام او، به نام او که آسایش دل […]