دسته‌بندی نشده

فرهنگ واژه‌های پارسی در دیگر زبان‌ها

طبل این واژه در زبان عربی احتمالا از ریشه تنبک و خمبک و خنبک است، زیرا ساز طبل و تنبک […]