دسته‌بندی نشده

آموزه هفدهم: خنده تو

■ نان را از من بگیر، اگر می‌خواهی، هوا را از من بگیر، امّا / خنده ات را نه. قلمرو […]