دسته‌بندی نشده

لحن در زبان فارسی

لحن و آهنگ خواندن، مهم ترین فرایند تأثیرگذار به هر اثر ادبی  هنری است. منظورِ ما از  «لحن» فضاسازی در […]