دسته‌بندی نشده

قید

گروه قیدی بخشی از جمله است که جمله یا جزئی از آن را مقید می کند یا توضیحی به آن […]