دسته‌بندی نشده

آموزه یازدهم: قافیه

خواندیم که شعر، سخنی خیال انگیز، موزون و سرشار از عاطفه و احساس است. وزن به شعر، زیبایی می بخشد […]