دسته‌بندی نشده

فعل از نظر زمان

✅یادآوری: الف) بن ماضی= مصدر بدون «ن»: مصدر                             بن ماضی رفتن                               رفت رُفتن                               رُفت آراستن                             آراست […]