دسته‌بندی نشده

آموزه ششم: نی نامه

۱- بشنو این نی چون شکایت می‌کند  /  از جدایی‌ها حکایت می‌کند قلمرو زبانی: مقصود از جدایی: جدایی روح جزئی […]