دسته‌بندی نشده

آموزه یازدهم: خاک آزادگان

۱- به خون گر کشی خاک من دشمن من / بجوشد گل اندر گل از گلشن من قلمرو زبانی: گر: […]