دسته‌بندی نشده

آموزه دوم: مست و هشیار، در مکتب حقایق

۱- محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت / مست گفت: ای دوست این پیراهن است افسار نیست قلمرو […]