دسته‌بندی نشده

نیایش: نگارش (۲)

خدایا، کاری بکن که دل قرار بگیرد. ای مهربان بی منت، ما را چنان نگران خودت کن که هیچ جاذبه […]