دسته‌بندی نشده

گزین گفته

.A journey of a thousand miles begins with a single step درنوردیدن راه‌های دور و دراز با گام‌های خرد و […]