دسته‌بندی نشده

سره‌نویسی در سبک خراسانی

بدان‌سان که در دیباچه بررسی شد، زبان دری پس از سربرآوری شهریاران صفاری و سامانی در بخش خاوری ایران نیرو […]