بایگانی برچسب: s

گزین گفته

.A journey of a thousand miles begins with a single step

درنوردین راهی درازآهنگ و دوردست با گامی خرد و کم دامنه می آغازد. (زبانزد چینی)

Good knots have no rope; But cannot be untied

گره های خوب رسنی ندارند؛ ازین رو باز هم نمی شوند. (زبانزد چینی)