دسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها درباره سره‌نویسی

بدان‌سان که در بخشهای پیشین گوشزد کردیم هیچ زبان سره و سارایی در جهان یافت نمی‌شود و همه زبانهای زنده […]