دسته‌بندی نشده

قواعد عربی

قواعد درس دهم عربی مشترک درس یکم فعل امر: برای ساختن فعل امر نخست حرف «أتین» را از آغاز مضارع […]