دسته‌بندی نشده

آموزه ششم: سجع و انواع آن

سجع: یکسانی دو واژه در واج یا واج‌های پایانی و وزن یا هر دوی آنهاست. ◙ سجع چیست؟ – یکسانی […]