دسته‌بندی نشده

آموزه هفتم: نوشته ذهنی۳: ناسازی معنایی یا تضاد معنایی

در این درس می‌خواهیم عینک ناسازبینی را به چشم ذهن بزنیم و هر چیزی که موضوع نوشتۀ ما قرار گرفت؛ […]