دسته‌بندی نشده

آموزه ششم: نگارش علمی مقاله نویسی (۲)

در درس گذشته اجزای مقاله را نام بردیم و مطالبی درباره عنوان، مقدّمه، متن، بحث و نتیجه گیری آموختیم. در […]