دسته‌بندی نشده

آموزه پنجم: نوشته ذهنی۱: جانشین سازی

پیش از این گفتیم که نوشته‌ها را می‌توان به دو دسته عینی و ذهنی تقسیم کرد. آموختیم که برای نوشتن […]