دسته‌بندی نشده

آموزه چهارم:‌ نوشته های گزارش گونه

«گزارش» یکی از قالب‌های پرکاربرد نوشتن است که رخدادهای واقعی را بر بنیاد حواس ظاهر، بیان می‌کند. هر یک از […]