دسته‌بندی نشده

آموزه چهاردهم: طوطی و بقال

در این فصل، متنهایی را می‌خوانیم که به شیوۀ داستانی، موضوع‌ها و مفاهیمی را بیان کرد‌ه اند. به این گونه […]