دسته‌بندی نشده

آموزه پنجم: نگارش علمی مقاله نویسی(۱)

مقاله، نوشته‌‌ای است با حجم متوسط که درباره موضوعی معین فراهم می‌آید. مقاله انواعی دارد. آنچه در این درس آموزش […]